×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

1 7

นายบวรศักดิ์    ธาตุสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก  ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 14

นายมี พิมไธสง 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก  ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 20

นายพิชิตชัย สีหานาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ศษ.บ.สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 3

นางสาวบุษกร  บัวชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -
วิชาเอก คบ.สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 กานจิรา2

นางสาวกานจิรา  แผ่นทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ -
วิชาเอก คบ.สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276