Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

1

นางเพ็ญศรี  โสมุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 15

นายทัณฑมุข ภูสะเทียน 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก คบ.ดนตรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


 1 13

นางสาวเนตรชนก    พลกระโทก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ -
วิชาเอก  ค.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276