Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

1 16

นายสมพงษ์    สุภาพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


22

จ่าเอกสยาม  เชียงเครือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คบ.คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276

 

 1 14

 นางละออง    วาปีทำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276


9

นางสาวพิณทอง ปล้องงูเหลือม 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก -
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน ห้วยหินพิทยาคม
e-mail -
หมายเลขโทรศัพท์ 044666276