Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

         

      

hhp

        โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดทำการสอน   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเริ่มจากการเป็นสาขาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  ต่อได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐   นโยบายขยายโอกาสทางการการศึกษา และความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  สภาตำบลห้วยหินในขณะนั้น  ซึ่งนำโดย   นายจันทร์ นามตะ    กำนันตำบลห้วยหินและผู้นำหมู่บ้านได้ ขอใช้ที่ดิน    สาธารณะ ประโยชน์ "โคกโจดจาน" จำนวน ๘๐  ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชุมชนช่วยกันปลูกสร้างเป็นที่เรียน   มีนายชัชวาล  ลี้อิศรามาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  

 

 

 

 

 

bbb

col