Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการประเมินศักยภาพ  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา  ดังนี้

สอบpisa261 ๑๘๑๒๒๖ 0035


วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนมัธยมตำบลที่เข้มแข็ง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใฝ่รู้คิดวิเคราะห์  มีคุณธรรม  ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์ความเป็นไทย ทันสมัย และมั่นใจในตนเอง

 

พันธกิจ

1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

3. จัดวางและดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

5. สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

778

เป้าหมาย

1. นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ  สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง

2. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม และทันสมัย

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

    สุภาพ  อ่อนน้อม  โอบอ้อมอารี

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเอื้ออาทรห่วงใย