Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำรงชีวิต

ทอไหมและเสื่อ ๑๘๑๒๒๖ 0027
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสาขบูชา ๑๘๑๒๒๖ 0123
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน

โครงสร้าง นับตัวตน ๑๘๑๒๒๖ 0020
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพโดยสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา