Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายเป็นข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA.) ในแต่ละด้านดังนี้


ทอไหมและเสื่อ ๑๘๑๒๒๖ 0040

1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.1 สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.3 เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต

 

2 ปลูกฝังคุณธรรมสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2.2 ปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้ ไอ ซี ที
4.1 พัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้
4.2 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT
4.3พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อ ICT


5 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี
5.1พัฒนาระบบบริการการศึกษา
5.2พัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.3 ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดี
5.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5.5 นิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและสรุปผลการพัฒนาโรงเรียน


6 ระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
6.1พัฒนาภาคีเครือข่าย อุปถัมภ์ทางการศึกษา
6.2 ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน