Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

                 โรงเรียน…ห้วยหินพิทยาคม….แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ………๘…… ฝ่ายงาน ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายการเงินและพัสดุ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM.) และมีการวางแผนติดตามพัฒนางานตามกระบวนการ P D C A ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร