Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

        โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)

ชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาต่าง

ประเทศ

.พัฒนาผู้เรียน

สาระเพิ่มเติม

รวม

.๑

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๖๐) ๔.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๑๒๐)๓.๐

๑๒๐

(๒๐๐)๕.๐

(๑,๐๘๐)

๒๗.๐

.๒

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๖๐) ๔.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๑๒๐)๓.๐

๑๒๐

(๒๐๐)๕.๐

(๑,๐๘๐)

๒๗.๐

.๓

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๒๐)๓.๐

(๑๖๐) ๔.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๑๒๐)๓.๐

๑๒๐

(๒๐๐)๕.๐

(๑,๐๘๐)

๒๗.๐

รวม

(๓๖๐) ๙.๐

(๓๖๐) ๙.๐

(๓๖๐) ๙.๐

(๔๘๐)

๑๒.๐

(๒๔๐)

๖.๐

(๒๔๐)

๖.๐

(๒๔๐)

๖.๐

(๓๖๐) ๙.๐

๓๖๐

(๖๐๐)

๑๕.๐

(๓,๒๔๐)

๘๑.๐

  • จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑๒๐๐ ชั่วโมง
  • แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NET เพิ่มขึ้น
  • สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ

         ม.๑ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ม.๒ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ม.๓ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔– ๖)

ชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาต่าง

ประเทศ

.พัฒนาผู้เรียน

สาระเพิ่มเติม

รวม

ม.๔

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

(๒๔๐) ๖.๐

(๘๐)

๒.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๘๐)

๒.๐

๑๒๐

(๕๖๐)

๑๔.๐

(๑,๓๖๐)

๓๑.๐

ชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษาต่าง

ประเทศ

.พัฒนาผู้เรียน

สาระเพิ่มเติม

รวม

ม.๕

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

-

(๑๒๐)

๓.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๘๐)

๒.๐

๑๒๐

(๗๖๐)

๑๙.๐

(๑,๓๖๐)

๓๑.๐

ม.๖

(๘๐)

๒.๐

(๘๐)

๒.๐

-

(๑๒๐)

๓.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๔๐)๑.๐

(๘๐)

๒.๐

๑๒๐

(๗๖๐)

๑๙.๐

(๑,๓๖๐)

๓๑.๐

รวม

(๒๔๐)

๖.๐

(๒๔๐)

๖.๐

(๒๔๐) ๖.๐

(๓๒๐)

๘.๐

(๑๒๐)

๓.๐

(๑๒๐)

๓.๐

(๑๒๐)

๓.๐

(๒๔๐)

๖.๐

๓๖๐

(๒๐๘๐)

๕๒.๐

(๔,๐๘๐)

๙๓.๐

  • จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๓๖๐  ชั่วโมง
  • แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NETเพิ่มขึ้น
  • สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ

ม.๔  วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,สังคมศึกษา, สุขศึกษาพลศึกษา