Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

ประกาศโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

------------------------------

            ด้วยโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

 1. รายละเอียดการจ้างงาน

2.1 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

2.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.2 มีคุณสมบัติเฉพาะ

3.2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์

3.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

 1. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                                          จำนวน  1  ฉบับ

5.2 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฉบับจริงและสำเนา                จำนวน  1  ฉบับ

5.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา                       จำนวน  1  ฉบับ

5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา           จำนวน  1  ฉบับ

5.5 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา                                  จำนวน  1  ฉบับ

5.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า

      ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549                             จำนวน  1  ฉบับ

5.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว

      ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน                                                          จำนวน  3  รูป

5.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล

      ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

       ฉบับจริงและสำเนา                                                                              จำนวน  1  ฉบับ

 1. เงื่อนไขการสมัคร

          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ           โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม

 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วัน เดือน ปี

เวลา

การคัดเลือก

คะแนนเต็ม

   18  มิถุนายน 2563

09.00 – 12.00 น.

13.30 น. เป็นต้นไป

ความรู้ความสามารถ

(สอบข้อเขียน)

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์)

คะแนน 50 คะแนน

คะแนน 50 คะแนน

          สำหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนนรวมกัน

 2 ภาค  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมาก  ไปหาน้อย        

ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า  เป็นผู้อยู่  ในลำดับที่สูงกว่า   หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง  เท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้อง สิทธิใด ๆ มิได้

 1. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลำดับ และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

 1. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

11.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด

11.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง

11.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

11.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 11.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน

       เป็นอันยกเลิก

 1. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง

      การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีของโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  เป็นหนังสือเรียกตัว  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้อง  ทราบประกาศการขึ้นบัญชี  สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อๆ ไป  จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้  โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร  ทั้งนี้ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใดๆ  ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการทำสัญญาจ้าง  โรงเรียนบ้านห้วยหินพิทยาคม จะเรียกผู้ได้รับ คัดเลือกลำดับที่ถัดไป   เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป  และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้  

หนังสือประกาศ