Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

รางวัลที่ได้รับในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ผู้บริหาร

นางกันตาธรณ์  ตะราช

ผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐนวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

สมาคมผู้บริหารฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ครู

นายสมพงษ์  สุภาพ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

นางละออง  วาปีทำ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

จ่าเอกสยาม  เชียงเครือ

- ผู้ฝึกสอน กีฬาวอลเลย์บอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ C ผู้ฝึกสอน กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชนะเลิศ ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางนุชรินทร์  อุดทรี

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางทองพูน  ศรีเตชะ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสุภาพร  ธาตุสุวรรณ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวอรทัย  เพียโคตร

- ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางจันทร์เพ็ญ  ภาแกดำ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวสุชาดา  ศรีพูล

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวพิณทอง 

ปล้องงูเหลือม

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวพิชญาพร 

วงค์สาลี

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางสาวทัศนีย์  เที่ยงคำ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

จ่าสิบเอกวรพล  มีพวก

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นายธงชัย  ปุยฝ้าย

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวบุษกร  บัวชัย

-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศระดับจังหวัดบุรีรัมย์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวเดือนเพ็ญ 

เที่ยงภักดิ์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นายทัณฑมุข ภูสะเทียน

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

นางสาวยุวธิดา  ชนะภักดิ์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย(คำคม) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย(คำคม) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวกาญจนา  สุดรัมย์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาษาไทนย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศระดับจังหวัดบุรีรัมย์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นายอนุวัฒน์ 

ศรีเนาวรัตน์

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นายไสว  ถนัดไถ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวกาญจิรา  แผ่นทอง

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ครูดีเด่น ที่มีผลงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สพฐ.

สพม.๓๒

สพม.๓๒

สพม.๓๒

นางสาวมาณี  หลวงเจริญ

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

นางสาวเมธาพร 

อินทร์ดี

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒

นางสาวน้ำฝน  จอกทอง

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพม.๓๒