Login Form

×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found
 จำนวนการให้บริการ (ครั้ง/จำนวน) ปี2563
  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
นักเรียนย้ายเข้า 0 0 0             0 0 0
นักเรียนย้ายออก                   0 0 0
การรับนักเรียน                   0 0 0
การจำหน่ายนักเรียน                   0 0 0
ข้อมูลนักเรียน                   0 0 0
หนังสือรับรองนักเรียน 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนังสือลงรับ                   0 0 0
หนังสือส่ง                   0 0 0
ขอตรวจสอบวุฒิ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
คำร้องขอวุฒิการศึกษา เพื่อ ศึกษาต่อ กศน. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
การขออนุญาตไปราชการ 1 2 3 0 2 3 3 6 3 0 0 0
การขออนุญาตใช้รถสถานศึกษา 2 0 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0
การขอใช้ห้องประชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ขอศึกษาดูงานโรงเรียน 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
หนังสือรับรองเงินเดือน                   0 0 0
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน                   0 0 0