.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

     โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเริ่มจากการเป็นสาขาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  ต่อได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐   นโยบายขยายโอกาสทางการการศึกษา และความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  สภาตำบลห้วยหินในขณะนั้น  ซึ่งนำโดยนายจันทร์ นามตะ กำนันตำบลห้วยหินและผู้นำหมู่บ้านได้ ขอใช้ที่ดิน สาธารณะ ประโยชน์ "โคกโจดจาน" จำนวน ๘๐ ไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชุมชนช่วยกันปลูกสร้างเป็นที่เรียน   มีนายชัชวาล  ลี้อิศรามาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  
 

 วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนมัธยมตำบลที่เข้มแข็ง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใฝ่รู้คิดวิเคราะห์  มีคุณธรรม  ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์ความเป็นไทย ทันสมัย และมั่นใจในตนเอง

พันธกิจ

บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

      .  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

      ๓.  จัดวางและดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กำหนด

ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

เป้าหมาย

นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ     การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง

ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ

.  โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสม และทันสมัย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

    สุภาพ  อ่อนน้อม  โอบอ้อมอารี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลเอื้ออาทรห่วงใย

 

 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,946
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com