.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

๑)      จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  ๔๕๑ คน
๒)      จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   ๔๕๑  คน 
จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ย
ชาย
หญิง
ต่อห้อง
ม.๑
๔๗
๔๕
๙๒
๓๐.๖
ม.๒
๔๔
๓๖
๘๐
๔๐
ม.๓
๒๙
๓๗
๖๖
๓๓
ม.๔
๔๙
๕๐
๙๙
๓๓
ม.๕
๓๓
๕๒
๘๕
๔๒.๕
ม.๖
๓๑
๓๗
๖๘
๓๔
รวมทั้งหมด
๑๔
๒๓๓
๒๕๗
๔๙๐
 
         
 
๓)      จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๔๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย…………..       ๔๔๐ คน             คิดเป็นร้อยละ ๙๘
          ๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……………..……………….   ๐  คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………………...…………………..   ๐  คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….…………………………..……….   ๐  คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…………………….   ๐  คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๙) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……………….…………..  ๐  คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๑๐) สถิติการขาดเรียน……………….…………………………….………………..    ๕๐ คน           คิดเป็นร้อยละ ๑๑
          ๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น……………….…………………................   ๐   คน            คิดเป็นร้อยละ ๐
          ๑๒)จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
               ม.๓               จำนวน  ๕๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕
               ม.๖               จำนวน  ๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕
          ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๖
          ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๔๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๔๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   ๔๙๐  .คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๔๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
๔๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๔๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๔๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,988
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com