.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลากรครู 
ข้อมูลบุคลากรครู
 
ข้อมูลครูและบุคลากร
          ครูประจำการ
ที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
อายุ
อายุราชการ
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
วุฒิ
วิชา เอก
นายวัชราบูรณ์  บุญชู
๕๕
๓๖
ผอ.
คบ.
การบริหารการศึกษา
นายอังกูร  วัชรพงษืศิริ
๓๔
รอง ผอ.
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
นายสมพงษ์ สุภาพ
๕๗
๓๑
คศ.๓
กศ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
นางเพ็ญศรี  โสมุล
๔๘
๒๔
คศ.๓
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
นางนุชรินทร์   อุดทรี
๓๔
คศ.๓
คบ.
คณิตศาสตร์
จ.อ.สยาม  เชียงเครือ
๓๘
๑๖
คศ.๓
คบ.
คอมพิวเตอร์
นางทองพูน  ศรีเตชะ
๔๘
๑๒
คศ.๒
คบ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางละออง  วาปีทำ
๓๗
๑๐
คศ.๒
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวยุพิน  คะเนวัน
๓๕
คศ.๑
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๐
นางสาวพิมพ์ใจ   แสนกาสา
๓๒
คศ.๑
คบ.
ภาษาอังกฤษ
๑๑
นางสาวอรทัย  เพียโคตร
๓๑
คศ.๑
คบ.
ภาษาอังกฤษ
๑๒
นางจันทร์เพ็ญ  ภาแกดำ
๓๕
คศ.๑
ศษ.ม.
ชีววิทยา
๑๓
นายธนิต  มาพิทักษ์
๓๓
คศ.๑
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
๑๔
นายบวรศักดิ์  ธาตุสุวรรณ
๓๓
คศ.๑
ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาตร์
๑๕
นางอัจฉรียา  เจริญสุข
๓๐
คศ.๒
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
๑๖
นางสุภาพร  ธาตุสุวรรณ
๓๒
คศ.๒
คบ.
ภาษาอังกฤษ
๑๗
นางสาวสุชาดา  ศรีพล
๒๖
คศ.๑
คบ.๕ปี
เคมี
๑๘
นางสำเนียง เรืองรอบ
๓๑
 
คศ.๑
คบ.๕ปี
ภาษาอังกฤษ
๑๙
นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ
๓๕
คศ.๑
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
๒๐
นายพิชิตชัย  สีหานาม
๔๖
คศ.๑
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
๒๑
นายปรินทร  สัทธะประโคน
๒๔
 
ครูผู้ช่วย
ค.บ.
พลศึกษา
๒๒
นายบุญมา  เวียงนนท์
๓๘
 
ครูผู้ช่วย
ค.บ.
ฟิสิกส์
             จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก .............๒๐.................. คน คิดเป็นร้อยละ ....๑๐๐...........
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด .............-.................. คน คิดเป็นร้อยละ ..........-............
 
ที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
อายุ
ประสบการณ์การสอน (ปี)
วุฒิ
วิชา เอก
๒๓
นายอนุวัฒน์  ศรีเนาวรัตน์
๔๔
พนักงานราชการ
กศ.ม.
ภาษาไทย
๒๔
นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
๒๘
พนักงานราชการ
คบ.๕ปี
นาฏศิลป์
๒๕
นายไสว  ถนัดไถ
๒๙
พนักงานราชการ
ศศ.ษ.
พลศึกษา
๒๖
นายจักรพันธุ์  สุภาพ
๒๕
พนักงานราชการ
คบ.๕ปี
ดนตรีศึกษา
๒๗
นางสาวกาญจิรา  แผ่นทอง
๒๗
ครูอัตราจ้าง
คบ.๕ปี
สังคมศึกษา
๒๘
นางสาวเมธาพร  อินทร์ดี
๒๗
ครูอัตราจ้าง
คบ.๕ปี
วิทยาศาสตร์
๒๙
นางเยาวรัตน์  ไกรหอม
๓๓
ครูธุรการ
ศศ.ม.
หลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 188,000
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com