.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

          โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)
ชั้น
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
 
ภาษาต่าง
ประเทศ
ก.พัฒนาผู้เรียน
สาระเพิ่มเติม
รวม
ม.๑
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๖๐) ๔.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๑๒๐)๓.๐
๑๒๐
(๒๐๐)๕.๐
(๑,๐๘๐)
๒๗.๐
ม.๒
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๖๐) ๔.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๑๒๐)๓.๐
๑๒๐
(๒๐๐)๕.๐
(๑,๐๘๐)
๒๗.๐
ม.๓
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๒๐)๓.๐
(๑๖๐) ๔.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๑๒๐)๓.๐
๑๒๐
(๒๐๐)๕.๐
(๑,๐๘๐)
๒๗.๐
รวม
(๓๖๐) ๙.๐
(๓๖๐) ๙.๐
(๓๖๐) ๙.๐
(๔๘๐)
๑๒.๐
(๒๔๐)
๖.๐
(๒๔๐)
๖.๐
(๒๔๐)
๖.๐
(๓๖๐) ๙.๐
๓๖๐
(๖๐๐)
๑๕.๐
(๓,๒๔๐)
๘๑.๐
v   จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๒๐๐ ชั่วโมง
v   แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NETเพิ่มขึ้น
v   สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ
ม.๑ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.๒ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ม.๓ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔– ๖)

ชั้น
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
 
ภาษาต่าง
ประเทศ
ก.พัฒนาผู้เรียน
สาระเพิ่มเติม
รวม
ม.๔
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
(๒๔๐) ๖.๐
(๘๐)
๒.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๘๐)
๒.๐
๑๒๐
(๕๖๐)
๑๔.๐
(๑,๓๖๐)
๓๑.๐
ม.๕
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
-
(๑๒๐)
๓.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๘๐)
๒.๐
๑๒๐
(๗๖๐)
๑๙.๐
(๑,๓๖๐)
๓๑.๐
ม.๖
(๘๐)
๒.๐
(๘๐)
๒.๐
-
(๑๒๐)
๓.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๔๐)๑.๐
(๘๐)
๒.๐
๑๒๐
(๗๖๐)
๑๙.๐
(๑,๓๖๐)
๓๑.๐
รวม
(๒๔๐)
๖.๐
(๒๔๐)
๖.๐
(๒๔๐) ๖.๐
(๓๒๐)
๘.๐
(๑๒๐)
๓.๐
(๑๒๐)
๓.๐
(๑๒๐)
๓.๐
(๒๔๐)
๖.๐
๓๖๐
(๒๐๘๐)
๕๒.๐
(๔,๐๘๐)
๙๓.๐
v   จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑,๓๖๐  ชั่วโมง
v   แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-NETเพิ่มขึ้น
v   สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ
ม.๔  วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,สังคมศึกษา, สุขศึกษาพลศึกษา
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 188,002
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com