.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา
 
-           โรงเรียนในฝัน
-          สถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-          รางวัลห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนขนาดเล็ก
 
สพฐ.
ผู้บริหาร 
นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ
 
 
ผู้บริหารดีเด่น
สพม. เขต๓๒
ครู       
นางทองพูน  ศรีเตชะ
นางละออง  วาปีทำ
 
ครูดีศรีมัธยม ๓๒
สพม. เขต๓๒
นักเรียน
ด้านวิชาการ
 
๑. ด.ญ.จิราภรณ์  ทิศกระโทก
๒. ด.ญ.อัยรดา  แก้วนรา
๓. ด.ช.เอกพันธ์  สิงรี
๑. น.ส.นัฐธริกา  ภูหงษ์
๒. นายสนธยา  เข็มแดง
๓. น.ส.อินทุอร  นารินทร์
๑. เด็กหญิงมัลลิกา    นานอก
๒. เด็กหญิงชมพู    ปัตถาระกัง
๓. เด็กหญิงธนัญญา    ด่านกระโทก
๔. เด็กหญิงดวงกมล    เอี่ยมน้อย
๕. เด็กหญิงกนกพร    คงแสนคำ
 
 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม.๓
 
 
เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.๔ – ม.๖
 
 
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.๑ - ม.๖
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียน
ด้านวิชาการ(ต่อ)
๖. เด็กหญิงเกตุวรินทร์    มีสุข
๗. เด็กหญิงศศิตา    ศิลากุล
๘. เด็กหญิงจีระภา    วงศ์ศิริ
๙. เด็กหญิงภัทร์ทราภรณ์ จันทร์วงษา
๑๐. เด็กหญิงสุพัตรา    อุปวันดี
๑๑. เด็กหญิงปนัดดา    ทิศศิลา
๑๒. เด็กหญิงศิรินาถ    อนันมา
๑๓. เด็กหญิงนภัสนันท์    บุญทา
๑๔. เด็กชายชลกวิน    เสภา
๑๕. เด็กชายดนุชา    แกมคำ
๑๖. เด็กชายธัญกร    วงษ์หิรัญ
๑๗. เด็กชายเจษฎา    บตรแวง
๑๘. เด็กชายฤทธิเบศ    ปะทังวา
๑๙. เด็กชายชัชพิสิฐ    นาคกลาง
๒๐. เด็กชายพงศกร    อิมอำไพ
๒๑. นางสาวศศิวิมล    อึ่งสีคราม
๒๒. นางสาวนารีรัตน์    กุดกลาง
๒๓. นางสาวสุนิตา    ปัดตานัง
๒๔. นางสาวสุพรรณี    จันทศร
๒๕. นางสาวจุฑาทิพย์    แลสูง
๒๖. นางสาวกัญญารัตน์    บุญทรัพย์
๒๗. นายอภิชาติ    อนันมา
๒๘. นางสาวอรดา    ทองเงิน
๒๙. นายวายุ    พงษ์เจริญ
๓๐. นายเรืองศักดิ์    อุ้มไธสง
๓๑. นายใจเพชร    อบอารีย์
๓๒. นายกิตติ    ยอดนครจง
๓๓. นายจตุรภัทร    พลเสนา
๓๔. นางสาวพิชยา    หาญยักวงค์
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
 ประเภททีม ข ม.๑ - ม.๖ (ต่อ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
 
นักเรียน
ด้านวิชาการ(ต่อ)
๓๕. นางสาวภีรดา    เสนผาบ
๓๖. นางสาวศิรินาถ    ทิศศิลา
๓๗. นายจักรี    แคนตรี
๓๘. นายจักรพงษ์    โพธิ์เกตุ
๓๙. นางสาววรรณนิภา    เขตชมภู
 
๑. ด.ญ.จิราภรณ์  ทิศกระโทก
๒. ด.ญ.อัยรดา  แก้วนรา
๓. ด.ช.เอกพันธ์  สิงรี
๑. น.ส.นัฐธริกา  ภูหงษ์
๒. นายสนธยา  เข็มแดง
๓. น.ส.อินทุอร  นารินทร์
๑. เด็กหญิงมัลลิกา    นานอก
๒. เด็กหญิงชมพู    ปัตถาระกัง
๓. เด็กหญิงธนัญญา    ด่านกระโทก
๔. เด็กหญิงดวงกมล    เอี่ยมน้อย
๕. เด็กหญิงกนกพร    คงแสนคำ
๖. เด็กหญิงเกตุวรินทร์    มีสุข
๗. เด็กหญิงศศิตา    ศิลากุล
๘. เด็กหญิงจีระภา    วงศ์ศิริ
๙. เด็กหญิงภัทร์ทราภรณ์ จันทร์วงษา
๑๐. เด็กหญิงสุพัตรา    อุปวันดี
๑๑. เด็กหญิงปนัดดา    ทิศศิลา
๑๒. เด็กหญิงศิรินาถ    อนันมา
๑๓. เด็กหญิงนภัสนันท์    บุญทา
๑๔. เด็กชายชลกวิน    เสภา
๑๕. เด็กชายดนุชา    แกมคำ
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
 ประเภททีม ข ม.๑ - ม.๖ (ต่อ)
 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ – ม.๓
 
 
เหรียญทองการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.๔ – ม.๖
 
 
เหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.๑ - ม.๖
 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
๑๖. เด็กชายธัญกร    วงษ์หิรัญ
๑๗. เด็กชายเจษฎา    บตรแวง
๑๘. เด็กชายฤทธิเบศ    ปะทังวา
๑๙. เด็กชายชัชพิสิฐ    นาคกลาง
๒๐. เด็กชายพงศกร    อิมอำไพ
๒๑. นางสาวศศิวิมล    อึ่งสีคราม
๒๒. นางสาวนารีรัตน์    กุดกลาง
๒๓. นางสาวสุนิตา    ปัดตานัง
๒๔. นางสาวสุพรรณี    จันทศร
๒๕. นางสาวจุฑาทิพย์    แลสูง
๒๖. นางสาวกัญญารัตน์   บุญทรัพย์
๒๗. นายอภิชาติ    อนันมา
๒๘. นางสาวอรดา    ทองเงิน
๒๙. นายวายุ    พงษ์เจริญ
๓๐. นายเรืองศักดิ์    อุ้มไธสง
๓๑. นายใจเพชร    อบอารีย์
๓๒. นายกิตติ    ยอดนครจง
๓๓. นายจตุรภัทร    พลเสนา
๓๔. นางสาวพิชยา    หาญยักวงค์
๓๕. นางสาวภีรดา    เสนผาบ
๓๖. นางสาวศิรินาถ    ทิศศิลา
๓๗. นายจักรี    แคนตรี
๓๘. นายจักรพงษ์    โพธิ์เกตุ
๓๙. นางสาววรรณนิภา    เขตชมภู
๑. ด.ญ.พิยดาพร  เฉลิมศรี
๒. ด.ญ.ลัดดา  เพ็งทองหลาง
๑. น.ส.สุนันทา  บุญทาทอง
๒. น.ส.ชนิดาภา  สาทิพจันทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทองการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)  ม.๑ – ม.๓
การแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท 
Text  Editor  ม.๔ – ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
 ๑. นายชัชรินทร์  สีระสูงเนิน
 
๑. น.ส.ณัฐชนก  น้อยเกิดพะเนา
๒. นายวีรพันธ์  มากมูล
๑. นายธันวา  ดวงสี
๒. น.ส.นลิตา เหล่านอก
๓. น.ส.อาทิตยา  คุมโพธิ์
๑. ด.ญ.สุขุมาภรณ์  วันแก้ว
 
๑. นายวรานนท์  มหาดพรม
 
 
๑. น.ส.ดรณีรัตน์  ทานนท์
๑.      น.ส.รัตนา  เพชรเสนา
๒.    น.ส.อัญชลีกร  บุญเลี้ยง
๓.    น.ส.สุณัฎฐา  จงกลกลาง
๔.    น.ส.อมิตตา  สอนโพนงาม
๕.      นายอาวุธ  สมมั่น
๑. น.ส.ทักษิณา  ปลัดม้า
๒. น.ส.วรรณรดา  อะเรืองเพชร
๓. น.ส.วราภรณ์  เหล่านอก
๑. ด.ช.จักรกฤษณ์  ปิดตาระเต
๒. ด.ช.ไตรรงค์  จิตไธสง
๑. ด.ช.ธรรมรัตน์  เชียงเครือ
๒. ด.ช.วินัย  สรสิทธิ์
๑. ด.ช.อภิเชษฐ์  กิมัง
๒. ด.ญ.เมฆขลา  ศาลางาม
๑. นายธนาศิลป์  ภูกาบทอง
๒. น.ส.ธัญญารัตน์  ขอนกระโทก
๑. ด.ญ.วาสนา  ปีกสันเทียะ
เหรียญทองการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ 
ม.๔ – ม.๖
เหรียญทองการแข่งขันการสร้าง  Webpage  ประเภท  Web  Editor  ม.๔ – ม.๖
เหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผลไม้  ม.๔ – ม.๖
 
 
เหรียญทองการแข่งขันภาพไทยประเพณี
ม.๑ – ม.๒
เหรียญทองการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์
ม.๔ – ม.๖
เหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ม.๔ – ม.๖
 
 
 
 
เหรียญทองการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.๔ – ม.๖
 
เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน  ม.๑ – ม.๓
เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล  ม.๑ – ม.๓
เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย  ม.๑ – ม.๓
 
เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย  ม.๔ – ม.๖
 
เหรียญเงินการแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์
ม.๑ – ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
 ๑. นางสาวจิดาภา  แก้วพูล
 
๑. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีเตชะ
๒. เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่ตัง
๓. เด็กหญิงสุธิตา  คณะชาติ
๑. เด็กหญิงจันจิรา  อินทร์ลุน
๒. เด็กหญิงฐานิกา  พุ่มมาลี
๑. เด็กหญิงภรณ์สุดา  แนวราษฎร
๒. เด็กหญิงสิริทิพย์  นันตะบุรี
๑. นางสาวกัลยาณี  เสนผาบ
 
นักเรียน
ด้านกีฬา
 
เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
ม.๔ - ม.๖
เหรียญเงินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑ - ม.๓
 
 
เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑ - ม.๓
เหรียญเงินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑ - ม.๓
เหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.๔ -ม.๖
 
 
รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม กีฬามัธยมบุรีรัมย์ “ลำมาศเกมส์” รุ่นไม่จำกัดอายุ
 
รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬามัธยมบุรีรัมย์ “ลำมาศเกมส์” รุ่นไม่จำกัดอายุ
 
รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬามัธยมบุรีรัมย์ “ลำมาศเกมส์” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปีชาย
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,940
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com