.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
กลุ่มสาระฯ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ผลต่าง
ภาษาไทย
39.78
43.29
45.81
46.43
49.26
+2.52
สังคมฯ
33.36
28.90
32.56
31.26
33.02
+3.66
ภาษาอังกฤษ
18.94
19.78
18.87
21.8
25.35
-0.91
คณิตศาสตร์
18.81
14.67
15.42
17.23
20.48
+0.75
วิทยาศาสตร์
28.95
27.74
27.03
29.09
30.48
-0.71
สุขศึกษาฯ
49.18
57.86
48.62
60.12
26.03
-9.24
ศิลปะ ฯ
30.59
25.59
33.06
27.36
29.0
+1.77
การงานอาชีพ
41.46
47.39
46.08
49.02
49.98
-1.31
รวม
32.46
33.15
33.43
35.29
37.45
+.028
 

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (O-Net) ปี 2558

 
 
สาระวิชา
 
จำนวนคน
 
คะแนนเฉลี่ย
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
เฉลี่ยร้อยละ
 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
 
ปรับปรุง
 
พอใช้
 
ดี
 
ดีมาก
ภาษาไทย
๖๓
๔๐.๒๑
๑๒.๙๒
๔๐.๒๑
๑/๑.๕๘
๔๑/๖๕.๐๗
๒๑/๓๓.๓๓
-
คณิตศาสตร์
๖๓
๑๗.๙๔
๗.๗๐
๑๗.๙๔
๑๒/๑๙.๐๔
๕๑/๘๐.๙๕
-
-
วิทยาศาสตร์
๖๓
๓๐.๔๙
๕.๑๒
๓๐.๔๙
๕/๗.๙๓
๕๗/๙๐.๔๗
๑/๑.๕๘
-
สังคมศึกษา
๖๓
๓๖.๐๐
๖.๕๒
๓๖.๐๐
-
๕๑/๘๐.๙๕
๑๑/๑๗.๔๖
๑/๑.๕๘
ภาษาอังกฤษ
๖๓
๑๙.๙๐
๔.๔๑
๑๙.๙๐
๒/๓.๑๗
๖๑/๙๖.๘๒
-
-
 
 
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.234.0.2
คุณเข้าชมลำดับที่ 151,378
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com