.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น( ม.๑ - ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
จำนวน
 นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
จำนวนที่เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
.๕
.๕
.๕
ภาษาไทย
๙๓
๒๒
๑๖
๒๕
๑๘
๔๘
๕๑.๖๑
คณิตศาสตร์
๑๗๗
๓๓
๒๐
๒๖
๑๘
๒๘
๑๗
๓๕
­๘๐
๔๕.๒๐
วิทยาศาสตร์
๑๗๗
๑๙
๑๘
๓๒
๓๐
๒๐
๑๐
๑๔
๔๔
๒๕.๔๒
สังคมศึกษา ฯ
๒๗๙
๑๓
๘๐
๑๘๑
๒๗๔
๙๘.๒๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๘๖
๑๐
๑๓
๑๘
๑๙
๒๑
๒๑
๗๙
๑๒๑
๖๕.๐๕
ศิลปะ
๙๓
๔๑
๒๐
๒๑
๘๒
๘๘.๑๗
การงานอาชีพฯ
๑๘๖
๒๐
๑๖
๑๖
๑๑๔
๑๔๖
๗๘.๔๙
ภาษาต่างประเทศ
๑๖๘
๓๓
๒๘
๒๙
๑๗
๒๑
๒๑
๑๗
๕๙
๓๕.๑๒
รวมจำนวน
๑๓๕๙
๒๖
๙๓
๙๑
๑๔๘
๑๒๐
๑๘๕
๑๙๐
๔๗๙
๕๔๓
๓๙.๙๖
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
จำนวน
 นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
จำนวนที่เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
.๕
.๕
.๕
ภาษาไทย
๘๑
๑๓
๑๑
๑๔
๑๒
๒๙
๓๕.๘๐
คณิตศาสตร์
๘๗
๑๘
๑๖
๑๔
๑๖
๑๕
๒๓
๒๖.๔๔
วิทยาศาสตร์
๑๖๒
๒๐
๒๕
๑๙
๓๐
๑๙
๑๓
๒๙
๖๑
๓๗.๖๕
สังคมศึกษา ฯ
๒๖๓
๑๑
๑๒
๒๐
๓๔
๓๐
๗๑
๗๖
๑๗๗
๖๗.๓๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๗๓
๒๕
๑๘
๑๓
๒๓
๒๐
๑๘
๕๖
๙๔
๕๔.๓๔
ศิลปะ
๘๒
๑๙
๑๓
๔๔
๗๖
๙๒.๖๘
การงานอาชีพฯ
๑๕๒
๑๑
๑๓
๑๕
๑๙
๒๘
๑๕
๔๘
๙๑
๕๙.๘๗
ภาษาต่างประเทศ
๘๒
๑๘
๑๘
๑๖
๒๑
๔๕
๕๔.๘๘
รวมจำนวน
๑๐๘๒
๓๐
๘๘
๓๒
๑๑๓
๑๕๗
๑๕๖
๑๕๔
๒๘๖
๕๙๖
๕๕.๐๘
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
จำนวน
 นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
จำนวนที่เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
.๕
.๕
.๕
ภาษาไทย
๗๗
๒๑
๑๘
๑๒
๓๘
๔๙.๓๕
คณิตศาสตร์
๑๓๖
๒๑
๒๐
๑๕
๑๕
๒๓
๑๔
๒๕
๖๒
๔๕.๕๙
วิทยาศาสตร์
๑๐๖
๑๘
๑๗
๒๑
๑๗
๒๒
๖๐
๕๖.๖๐
สังคมศึกษา ฯ
๒๓๑
๑๐
๑๙
๕๔
๔๐
๑๙
๘๖
๑๔๕
๖๒.๗๗
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๒๑
๑๒
๑๖
๑๙
๕๓
๘๘
๗๒.๗๓
ศิลปะ
๑๕๕
๑๔
๑๑
๓๐
๙๔
๑๓๕
๘๗.๑๐
การงานอาชีพฯ
๑๕๓
๑๙
๒๒
๒๗
๒๘
๔๓
๙๘
๖๔.๐๕
ภาษาต่างประเทศ
๑๓๙
๑๓
๑๓
๑๔
๑๒
๒๖
๒๔
๒๐
๑๗
๖๑
๔๓.๘๘
รวมจำนวน
๑๑๑๘
๒๖
๕๗
๖๗
๑๐๓
๑๗๘
๑๖๐
๑๕๕
๓๕๒
๖๘๗
๖๑.๔๕
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
จำนวน
 นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
จำนวนที่เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
.๕
.๕
.๕
ภาษาไทย
๗๕
๑๐
๑๔
๑๒
๑๕
๒๘
๓๗.๓๓
คณิตศาสตร์
๗๔
๒๙
๑๖
๒๕
๓๓.๗๘
วิทยาศาสตร์
๗๕
๑๐
๑๓
๑๑
๑๒
๑๐
๓๓
๔๔.๐๐
สังคมศึกษา ฯ
๒๒๕
๑๐
๑๔
๓๔
๕๔
๕๓
๕๒
๑๕๙
๗๐.๖๗
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๔๙
๓๕
๑๐
๑๐
๓๒
๕๐
๙๒
๖๑.๗๔
ศิลปะ
๗๓
๑๕
๑๐
๓๖
๖๑
๘๓.๕๖
การงานอาชีพฯ
๗๕
๑๒
๑๓
๓๕
๖๐
๘๐.๐๐
ภาษาต่างประเทศ
๑๐๒
๑๒
๒๑
๒๒
๑๖
๒๒
๖๐
๕๘.๘๒
รวมจำนวน
๘๔๘
๒๔
๖๐
๖๙
๗๖
๑๐๑
๑๓๙
๑๔๓
๒๓๖
๕๑๘
๖๑.๐๘
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
จำนวน
 นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป
จำนวนที่เข้าสอบ
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
.๕
.๕
.๕
ภาษาไทย
๕๗
๔๑
๑๖
๕๗
๑๐๐
คณิตศาสตร์
๑๑๒
๒๐
๑๙
๒๒
๑๒
๒๔
๔๓
๓๘.๓๙
วิทยาศาสตร์
๑๑๒
๑๖
๑๕
๑๐
๑๓
๑๒
๑๕
๓๑
๕๘
๕๑.๗๙
สังคมศึกษา ฯ
๑๗๐
๑๓
๒๓
๕๐
๘๔
๑๕๗
๙๒.๓๕
สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๑๔
๑๖
๒๐
๑๖
๕๕
๗๘
๖๘.๔๒
ศิลปะ
๑๑๕
๑๒
๑๓
๒๓
๒๑
๔๐
๘๔
๗๓.๐๔
การงานอาชีพฯ
๑๑๖
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,984
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com