.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา  

     ๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
   
 
 
  P
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์       P  
มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       P  
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล       P  
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร       P  
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต         P
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      P  
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ       P  
 
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         P
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน         P
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ         P
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
      P  
ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      P  
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย             ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
      P  
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
      P  
 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนที่ได้เฉลี่ย....๔.๐๗.......
ระดับคุณภาพ   oระดับ ๑    oระดับ ๒    ¨ระดับ ๓    þ ระดับ ๔   o ระดับ ๕                
                             (ปรับปรุง)     (พอใช้)           (ดี)             (ดีมาก)          (ดีเยี่ยม)
๑๑.๒ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ปีการศึกษา  ๒๕๕๗)
มาตรฐานที่ มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ มฐ.๔ มฐ.๕ มฐ.๖ มฐ.๗ มฐ.๘ มฐ.๙ มฐ.๑๐ มฐ.๑๑ มฐ.๑๒ มฐ.๑๓ มฐ.๑๔ มฐ.๑๕ รวม
ระดับคุณภาพ
๔.๕
๓.๗๕
๔.๗๕
๔.๔๔
๓.๗๕
๔.๕
๓.๗๓
๔.๐๗
ระดับคุณภาพ   ๑   หมายถึง  ระดับปรับปรุง        ๒  หมายถึง  ระดับพอใช้                      
                             ๓   หมายถึง  ระดับดี                 ๔   หมายถึง  ระดับดีมาก        
                            ๕   หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม 
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,937
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com