.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

       โรงเรียน…โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม.......ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม

เมื่อวันที่…………๑๗………ถึง……………๑๙…………….เดือน……มกราคม…..พ.ศ…๒๕๕๕….
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์ 
                  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย   (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
       
 
 
P
 
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  (๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (๒ คะแนน)
       
 
P
P
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
                   สารสนเทศ  (๕  คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
                   และนอกสถานศึกษา  (๕ คะแนน)
     
 
 
P
 
 
 
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น (๑๐  คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  (๕ คะแนน)
     
 
P
 
 
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (๒๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ   (กลุ่มสาระ
                            ละ ๒.๕ คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ ๒ คะแนน       
                            คะแนนพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน
   
 
P
   
 
  
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (๕ คะแนน)
     
 
 
P
P
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
                สถานศึกษา  ( คะแนน)
ข้อที่ ๑  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
            (๒  คะแนน)
ข้อที่ ๒   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๑  คะแนน)
ข้อที่ ๓   บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๒  คะแนน)
        P
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด (๕ คะแนน)
๑.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน)  ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบ
      คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ๑ ปี
๑.      เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน)  ใช้คะแนนผลการประเมิน
      คุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง
       
 
P
 
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก)  (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  (๕ คะแนน)
       
 
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
                ของสถานศึกษา  (๕ คะแนน)
       
 
P
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ( ๒ ตัวบ่งชี้หลัก)  (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
                  สถานศึกษา (๕ คะแนน)
       
 
P
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐา รักษา
                  มาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
                  การศึกษา (๕ คะแนน)
       
 
P
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ................ดี.............. โดยมีค่าเฉลี่ย.......๘๔.๑๑......... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    þ  รับรอง   ¨  ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับรอง เนื่องจาก...........-..........
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,985
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com